Aktuality

22.05.2023

Pozvánka na řádnou valnou hromadu - 22.06. 2023

.

 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

 

 

DOPB a.s. svolává řádnou hromadu, která se uskuteční ve čtvrtek 22. června, 2023 od 13:30 hod v sídle společnosti na Kounicové ul. 271/13, 602 00 Brno

 

Prezentace akcionářů bude zahájena od 13:15 hod v místě konání valné hromady. Při prezenci se akcionář prokáže průkazem totožnosti, zástupce akcionáře se prokáže navíc úředně ověřenou plnou mocí a zástupce akcionáře – právnické osoby se prokáže i úředně ověřeným platným výpisem z obchodního rejstříku akcionáře.

 

     Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je termín konání valné hromady tj. 22.6. 2023. Každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Osoby jednající ve shodě vlastní ke dni 22.6. 2023 24’535 akcií, což činí podíl na hlasovacích právech společnosti 99,8 %.

 

     Každý akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklad.

 

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč)

 

Dlouhodobý majetek

79002

 

Vlastní kapitál

88677

Oběžná aktiva

12608

 


Cizí zdroje

2933

Aktiva celkem

91610

 

Pasiva celkem

91610
9

 

 

Body jednání Valné hromady jsou:

 1. Zahájení
 2. Volba orgánu valné hromady
 3. Výroční zpráva
 4. Zpráva dozorčí rady
 5. Zpráva auditora
 6. Schválení výroční zprávy
 7. Schválení auditora pro finanční rok 2023

 

 

V Brně dne 22.5. 2023

 

 

 

 

 

Ing. Daniel Vrána

Předseda představenstva

 

 

Návrhy usnesení

 

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění, nebo stanovisko představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

 

Bod 1 – Zahájení

 

Stanovisko představenstva:

K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení

 

Bod 2 – Volba orgánu valné hromady

 

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje orgán valné hromady navržený představenstvem ve složení:

 

Funkce:

Jméno

Předseda valné hromady:

Ing. Daniel Vrána

Zapisovatel valné hromady:       

Ing. Renáta Vomelová

Ověřovatelé zápisu:                   

Ing. Daniela Vránová

Ing. František Vrána

Skrutátoři:                                   

Ing. Petr Vomela

 

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánu valné hromady vychází ze stanov společnosti a platné právní úpravy. Navrhované osoby mají dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti k výkonu těchto funkcí.

 

Bod 3 - Výroční zpráva představenstva

 

o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku za rok 2022, o roční účetní závěrce za rok 2022, návrh na rozdělení zisku a použití části nerozděleného zisku, odměňování členů představenstva, ředitele a dozorčí rady.

 

Stanovisko představenstva:

Předmětem bodu 3. je ve smyslu stanov a Obchodního Zákoníku (OZ):

 1. Projednání výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti
 2. Stavu jejího majetku
 3. Roční účetní závěrce za rok 2022
 4. Návrhu na rozdělení zisku a použití části nerozděleného zisku
 5. Odměňování členů představenstva, ředitele a dozorčí rady

 

O tomto bodu se bude hlasovat v rámci bodu 6. pořadu jednání této valné hromady.

 

Bod 4 - Zpráva dozorčí rady

 

Stanovisko představenstva:

Předmětem bodu 4 je:

a)   Seznámení valné hromady se zprávou dozorčí rady akciové společnosti DOPB, a.s.

b)   Ověření účetní závěrky za rok 2022

 

Zpráva není předmětem hlasování valné hromady.

 

Bod 5 - Zpráva auditora

 

Stanovisko představenstva:

Předmětem bodu 5 je:

a)   Seznámení valné hromady se zprávou auditora o ověření účetní závěrky a zprávy o hospodaření DOPB, a.s.

 

Zpráva není předmětem hlasování valné hromady.

 

Bod 6 – Schválení výroční zprávy

 

o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku za rok 2022 roční účetní závěrky, rozdělení zisku a použití části nerozděleného zisku, odměňování členů představenstva, ředitele a dozorčí rady.

 

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu o:

a)   Podnikatelské činnosti

b)   Stavu jejího majetku za rok 2022 roční účetní závěrky

c)    Rozdělení zisku a použití části nerozděleného zisku

d)   Odměňování členů představenstva, ředitele a dozorčí rady.

 

Zdůvodnění:

Společnost je povinna na základě platných právních předpisů sestavit a předložit každý rok Valné hromadě ke schválení výroční zprávu o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku, roční účetní závěrky včetně návrhu na rozdělení zisku, případné použití části nerozděleného zisku a návrhu na odměňování členů představenstva, ředitele a dozorčí rady.

 

Bod 7 – Schválení auditora pro rok 2023

 

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Ing. Lubomíra Holečka pro provedení auditu za rok 2023

 

Zdůvodnění: 

Dle platných zákonů musí být auditor na další účetní období schválen Valnou hromadou.

 

Další informace:

 

V sídle společnosti (po předběžné tel dohodě) jsou v pracovní dny od 10 do 15 hod, až do konání valné hromady, k nahlédnutí veškeré dokumenty předkládané k projednání a schválení VH spol., která se bude konat 22. 6. 2023

Návrat

© 2014-2023 | DOPB, a.s.