Aktuality

20.05.2024

Pozvánka na řádnou valnou hromadu - 20.06. 2024

.

 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

 

DOPB a.s. svolává řádnou hromadu, která se uskuteční ve čtvrtek 20. června, 2024 od 13:30 hod v sídle společnosti na Kounicové ul. 271/13, 602 00 Brno

 

Prezentace akcionářů bude zahájena od 13:15 hod v místě konání valné hromady. Při prezenci se akcionář prokáže průkazem totožnosti, zástupce akcionáře se prokáže navíc úředně ověřenou plnou mocí a zástupce akcionáře – právnické osoby se prokáže i úředně ověřeným platným výpisem z obchodního rejstříku akcionáře.

 

     Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je termín konání valné hromady tj. 20.6. 2024. Každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Osoby jednající ve shodě vlastní ke dni 20. 6. 2024 24’535 akcií, což činí podíl na hlasovacích právech společnosti 99,8 %.

 

     Každý akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklad.

 

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč)

 

Dlouhodobý majetek

79002

 

Vlastní kapitál

88677

Oběžná aktiva

12608

 

Cizí zdroje

2933

Aktiva celkem

91610

 

Pasiva celkem

91610

 

 

Body jednání Valné hromady jsou:

a)        Zahájení

b)        Volba orgánů valné hromady

c)        Výroční zpráva

d)        Zpráva dozorčí rady

e)        Zpráva auditora

f)          Schválení výroční zprávy

g)        Schválení rozdělení zisku

h)        Schválení auditora

i)          Schválení převedení nevyplacených dividend to nerozděleného zisku

k)         Závěr

 

V Brně dne 20. 5. 2024

 

 

 

 

 

Ing. Daniel Vrána

Předseda představenstva

 

 

Návrhy usnesení

 

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění, nebo stanovisko představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

 

Bod 1 – Zahájení

 

Stanovisko představenstva:

K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení

 

Bod 2 – Volba orgánu valné hromady

 

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje orgán valné hromady navržený představenstvem ve složení:

 

Funkce:

Jméno

Předseda valné hromady:

Ing. Daniel Vrána

Zapisovatel valné hromady:       

Ing. Renáta Vomelová

Ověřovatelé zápisu:                   

Ing. Daniela Vránová

Ing. František Vrána

Skrutátoři:                                   

Ing. Petr Vomela

 

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánu valné hromady vychází ze stanov společnosti a platné právní úpravy. Navrhované osoby mají dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti k výkonu těchto funkcí.

 

Bod 3 - Výroční zpráva představenstva

 

o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku za rok 2023, o roční účetní závěrce za rok 2023, návrh na rozdělení zisku a použití části nerozděleného zisku, odměňování členů představenstva, ředitele a dozorčí rady.

 

Stanovisko představenstva:

Předmětem bodu 3. je ve smyslu stanov a Obchodního Zákoníku (OZ):

  1. Projednání výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti
  2. Stavu jejího majetku
  3. Roční účetní závěrce za rok 2023
  4. Návrhu na rozdělení zisku a použití části nerozděleného zisku
  5. Odměňování členů představenstva, ředitele a dozorčí rady

 

O tomto bodu se bude hlasovat v rámci bodu 6. pořadu jednání této valné hromady.

 

Bod 4 - Zpráva dozorčí rady

 

Stanovisko představenstva:

Předmětem bodu 4 je:

a)   Seznámení valné hromady se zprávou dozorčí rady akciové společnosti DOPB, a.s.

b)   Ověření účetní závěrky za rok 2023

 

Zpráva není předmětem hlasování valné hromady.

 

Bod 5 - Zpráva auditora

 

Stanovisko představenstva:

Předmětem bodu 5 je:

a)   Seznámení valné hromady se zprávou auditora o ověření účetní závěrky a zprávy o hospodaření DOPB, a.s.

 

Zpráva není předmětem hlasování valné hromady.

 

Bod 6 – Schválení výroční zprávy

 

o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku za rok 2023 roční účetní závěrky, rozdělení zisku a použití části nerozděleného zisku, odměňování členů představenstva, ředitele a dozorčí rady.

 

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu o:

a)   Podnikatelské činnosti

b)   Stavu jejího majetku za rok 2023 roční účetní závěrky

c)    Rozdělení zisku a použití části nerozděleného zisku

d)   Odměňování členů představenstva, ředitele a dozorčí rady.

 

Zdůvodnění:

Společnost je povinna na základě platných právních předpisů sestavit a předložit každý rok Valné hromadě ke schválení výroční zprávu o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku, roční účetní závěrky včetně návrhu na rozdělení zisku, případné použití části nerozděleného zisku a návrhu na odměňování členů představenstva, ředitele a dozorčí rady.

 

Bod 7 – Schválení auditora pro rok 2024

 

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Ing. Lubomíra Holečka pro provedení auditu za rok 2024

 

Zdůvodnění: 

Dle platných zákonů musí být auditor na další účetní období schválen Valnou hromadou.

 

Další informace:

 

V sídle společnosti (po předběžné tel dohodě) jsou v pracovní dny od 10 do 15 hod, až do konání valné hromady, k nahlédnutí veškeré dokumenty předkládané k projednání a schválení VH spol., která se bude konat 20. 6. 2024

 

Výroční zpráva za finanční rok 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    pronájem nebytových

                    prostor a realitní činnost

 

 

DOPB, a.s.

Kounicova 13, 602 00 Brno

www.dopb.cz

 

 

 

 

Obsah:

 

 

Výroční zpráva za finanční rok 2023. 1

1.     Roční účetní závěrka ověřená auditorem.. 3

2.     Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami: 3

3.     Účast českých a zahraničních osob na podnikání emitenta. 4

4.     Účast emitenta na podnikání jiných českých a zahraničních osob. 4

5.     Majitelé více než 20% akcií společnosti 4

6.     Postavení ve skupině majetkově propojených osob. 4

7.     Orgány společnosti 4

8.     Přijaté úvěry: 5

9.     Strategie hospodářské činnosti a celkové výsledky hospodaření: 5

Komentář k vývoji finančního hospodaření 5

Komentář k vývoji zisku. 5

Komentář k vývoji pohledávek. 5

Komentář k vývoji zadluženosti 5

10.       Provedené investice v posledních 3 letech: 6

11.       Údaje o hlavních budoucích investicích: 6

12.       Údaje o tržbách: 6

13.       Vlastní a smluvně nabyté patenty a licence a závislost na nich: 6

14.       Údaje o soudních, správních a rozhodčích řízeních vedených v posledních 3 letech, které mají vliv na finanční situaci společnosti: 6

15.       Údaje o průměrném počtu zaměstnanců s rozdělením podle jednotlivých druhů činnosti v posledních 3 letech: 6

16.       Hospodářský výsledek po zdanění připadající na akcii za poslední 5 účetních období: 7

17.       Výše dividendy na akcii za poslední 5 účetních období: 7

18.       Ostatní skutečnosti mající vliv na finanční situaci: 7

 

 

 

 


 

Obchodní firma / Název

DOPB, a.s.

Sídlo

Kounicova 13

602 00 Brno

282 97 377

DIČ

CZ – 282 97 377

Bankovní spojení

Komerční banka a.s. pobočka Brno – město č.ú. 14504 – 621/0100

Datum založení

1. srpna 2008

Právní řád a předpis – založení

Společnost je akciovou společností ve smyslu § 243 a násl. Zákona č. 90/212 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů

Právní forma emitenta

Akciová společnost

 

 

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Rejstříkový soud

Krajský soud v Brně, oddíl B, složka 5662

Místa uložení materiálů k nahlédnutí

Sídlo společnosti – Výroční zpráva a podkladové dokumenty

Krajský soud v Brně – Výroční zpráva

 

 

Základní kapitál

Výše

24 575 000 Kč

 

Cenné papíry

Druh

Akcie

Omezená obchodovatelnost – jen se souhlasem představenstva

 

 

Forma

Na jméno

 

 

Podoba

Listinné

 

 

Počet

24 575 ks

 

 

jmenovitá hodnota

1 000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

Vlastní kapitál

 

2019

2020

2021

2022

2023

 

Výše (v tis. Kč)

108 665

101 676

94 999

88458

90663

               

 

 

1.      Roční účetní závěrka ověřená auditorem

 

Osoby odpovědné

za účetní závěrku

Příjmení, jméno, titul.

Monika Dobiášová

 

 

Místo podnikání

132, Popovice 664 61

 

 

 

Auditor

Příjmení, jméno, titul.

Holeček Lubomír Ing

 

místo podnikání

Hrnčířská 8, Brno

 

Číslo oprávnění

KAČR 326

 

25571427

 

Datum ukončení auditu

10.5.2023

 

Výrok

Bez výhrad

 

 

2.      Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami:

Viz příloha

3.      Účast českých a zahraničních osob na podnikání emitenta

 

České osoby

Neúčastní se

Zahraniční osoby

Neúčastní se

 

4.      Účast emitenta na podnikání jiných českých a zahraničních osob

 

České osoby

Neúčastní se

Zahraniční osoby

Neúčastní se

 

5.      Majitelé více než 20 % akcií společnosti

 

Příjmení, jméno, titul

Vrána František, Ing.

Vomelová Renáta, Ing.

 

6.      Postavení ve skupině majetkově propojených osob

 

Není součástí

 

7.      Orgány společnosti

 

Představenstvo

Příjmení, jméno titul.

funkce

vzdělání

Praxe

 

Ing. Daniel Vrána

Předseda představenstva a ředitel společnosti

Vysokoškolské (VÚT FAST)

30 let

 

Ing. Petr Vomela

Místopředseda představenstva

Vysokoškolské (VŠD)

31 let

 

Ing. František Vrána

Člen představenstva

Vysokoškolské (VÚT FAST)

54 let

 

Ing. Renata Vomelová

Člen představenstva

Vysokoškolské (VŠD)

31 let

 

 

 

 

 

Dozorčí rada

Příjmení, jméno titul

funkce

vzdělání

Praxe

 

Daniela Vránová Ing.

člen 

Vysokoškolské

(VÚT FAST)

47 let

 

Klosová Anna

předseda

středoškolské

48 let

 

 

Vedoucí pracovníci Společnosti jmenovaní statutárním orgánem

Statutární orgán jmenuje ředitele společnosti

Celkový počet CP v držení statutárních orgánů

Počet ks

%

24 505

99,72

Souhrnná výše plnění poskytnutých statutárním orgánům v roce 2023

Orgán

Odměny

Podíl na zisku

Jiné (úvěry/půjčky)

Představenstvo

1320

0

0

Dozorčí rada

0

0

0

Celkem

0

0

0

Dosud nesplacené úvěry nebo půjčky poskytnuté statutárním orgánům nebo jejich členům

Nebyly poskytnuty

 

Prohlašujeme, že žádný z členů představenstva, dozorčí rady a managementu společnosti nebyl odsouzen pro trestný čin majetkové povahy.

8.      Přijaté úvěry:

Společnost nečerpala ani nečerpá žádný úvěr

 

9.      Strategie hospodářské činnosti a celkové výsledky hospodaření:

V roce 2022 bude hlavní náplní realitní činnost zaměřená na pronájem nebytových prostor.

 

 

Očekávané výsledky za rok

2021

2022

2023

2024

Výnosy

12 273

15 502

22020

24000

Náklady

13 773

17 868

19820

21000

Zisk před zdaněním

-1 500

-2 365

2200

3000

 

Komentář k vývoji finančního hospodaření

 

Komentář k vývoji zisku

-          V roce 2023 jsme velmi intenzivně investovali do oprav a rekonstrukcí infrastruktury budovy a vlastních kanceláří. Na počátku roku 2023 se nám díky těmto investicím podařilo naplnit kapacitu budovy na celkových 110 % v porovnání s minulými roky. Několika cílenými opravami se nám podařilo zvýšit kapacitu pronajímaných prostor o 350-400 m2. V roce 2024 očekáváme jak zvýšení operativních zisků z pronájmu stejně, tak i finančních investic jako jsou nákupy dluhopisů, investice do fondů a využívání e-Tradeingu u Komerční banky.

 

Komentář k vývoji pohledávek

-          Pohledávky z obchodních vztahů činily k 31.12.2023  328 tis. Kč.

-          Pohledávky po lhůtě splatnosti 0,- tis. Kč. Jde o pohledávky vzniklé z pronájmu kanceláří.

-          Vymáhání pohledávek je důsledně zabezpečeno.

 

Komentář k vývoji zadluženosti

-          Zadluženost společnosti k 31.12. 2023 činila 0,03 % a podíl vlastních zdrojů na celkových aktivech společnosti činil 99,97 %. Největší podíl na celkové zadluženosti mají krátkodobé závazky, z nich pak závazky z obchodního styku. Financování potřeb společnosti je zabezpečeno z vlastních zdrojů bez využívání bankovních úvěrů a jiných finančních výpomocí.

 

10.   Provedené investice v posledních 3 letech:

 

Investice

2021

2022

2023

CELKEM

 

 

 

 

 

Pozemky

0

0

0

0

DHM

0  

0  

672 

672

DNM software

0

0

0

0

Technické zhodnocení majetku

0

0

236

236

FI půjčka členu představenstva

0

0

0

0

CELKEM

0

0

0

0

 

11.   Údaje o hlavních budoucích investicích:

 

a)   Úprava dvorního traktu

b)   Rekonstrukce sálu

c)    Zateplení budovy 

 

12.   Údaje o tržbách: 

 

 

2020

2021

2022

2023

 

V tis. Kč       

%

V tis. Kč       

%       

V tis. Kč       

%

V tis. Kč       

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronájem nebyt. prostor

12101

94,48

12 009

97,85

14 335

92,47

18969

86,22

Ostatní činnost

706

5,52

264

2,15

1 167

7,53

3052

13,78

CELKEM

12807

100,00

12 273

100,00

15 502

100,00

22021

100,00

 

13.   Vlastní a smluvně nabyté patenty a licence a závislost na nich:

Společnost nemá vlastní ani smluvně nabyté licence a není na nich závislá

 

14.   Údaje o soudních, správních a rozhodčích řízeních vedených v posledních 3 letech, které mají vliv na finanční situaci společnosti:

Nebylo vedeno

 

15.   Údaje o průměrném počtu zaměstnanců s rozdělením podle jednotlivých druhů činnosti v posledních 3 letech:

 

Druh činnosti

2019

2020

2021

2022

2023

 

 

 

 

 

 

Pronájem nebytových prostor

13

10

10

10

10

Ostatní činnost

0

0

0

0

0

 

 

16.   Hospodářský výsledek po zdanění připadající na akcii za poslední 5 účetních období:

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

 

 

 

 

 

 

Hospodářský výsledek

2 542

721

-1 225

- 2 365

2200

Počet vydaných akcií

24 575

24 575

24 575

24 575

24575

HV na akcii

98,76

29,33

-20,06

       -96,23

89,52

 

17.   Výše dividendy na akcii za poslední 5 účetních období:

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

 

 

 

 

 

 

Dividenda na akcii

250

250

250

100

200

 

18.   Ostatní skutečnosti mající vliv na finanční situaci:

 

Změna

Dopad

 

 

Obchodní podmínky

Nárůst cen energií

Výrobní podmínky

Enormní nárůst cen materiálu a inflace

Odbytové podmínky

Zvýšená cena z důvodu inflace

Zahájení řízení o konkurzu a vyrovnání

Nebylo zahájeno ani není známo, že by byly připravováno.

Pozastavení činnosti úředním rozhodnutím

Nenastalo

Rozhodnutí o zrušení, sloučení rozdělení a jiných závažných organizačních změnách

Nenastalo

Změny ve statutárních orgánech

Nenastaly

Jiné

Nenastaly

 

 

V Brně dne 10. 5.  2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monika Dobiášová

 

Podpis

 

Ing. Daniel Vrána

předseda představenstva.

Podpis statutárního orgánu

 

 

 

 

Návrat

© 2014-2024 | DOPB, a.s.